ankara dershane 2023
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Slovensky Slovensky
  • Váš nákupný košík je prázdny!

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady tovaru (záruka, rozpor s kúpnou zmluvou)

Kupujúci je pred prvým použitím povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť, v opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vadu . Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Spotrebiteľ by vo vlastnom záujme mal tieto kroky urobiť tiež, vyhne sa tak neskorším problémom vyplývajúcim zo zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku prepravy (mechanické poškodenie), kedy sa bude pri prípadnej reklamácii vychádzať zo skutočnosti, že bez výhrad prijal doručený tovar. 

Vada

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali alebo ktoré kupujúci mohol očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy vykonávanej kupujúcim alebo subdodávateľmi kupujúceho

b) sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,

c) je vec vyhotovená v zodpovedajúcom materiáli a vlastnostiach

e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

Chybou je odchýlka od uvedenej kvality. 

Rozpor s kúpnou zmluvou

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že vec bola poškodená už pri prevzatí, ibaže sa preukáže opak.

Zodpovednosť za vady tovaru (záruka, rozpor s kúpnou zmluvou)

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Spotrebiteľ nemôže uplatniť vadu, ktorú sám spôsobil nesprávnym užívaním veci.

Ak má vec vadu a spotrebiteľ ju včas uplatní u predávajúceho má právo:

a) ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu

            = Na bezplatné odstránenie vady

b) ak nemožno vadu odstrániť, alebo sa po odstránení opätovne vyskytla alebo má vec viac vád

            = Požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané (funkčnosť, estetika)

            = Dodanie súčasti veci, ak sa vada týka len súčasti veci

            = Odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí

c) ak nemožno vadu odstrániť a ani dodať novú vec

            = Odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí 

Neodstúpi ak kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti. 

Reklamácia (uplatnenie zodpovednosti za vady)

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť 

S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Otázky vo veciach reklamácie podávajte na: t-tomi@t-tomi.cz