ankara dershane 2023
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Slovensky Slovensky
  • Váš nákupný košík je prázdny!

Ochrana osobných údajov - GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

(dialej iba „Zásady“)

Správca údajov, spoločnosť T&T Czech Brands s.r.o., so sídlom Vodní 130/26, 783 35 Horka nad Moravou, IČ: 294 50 667, zapísaná v obchodnom registeri vedeném Krajským súdom v Ostrave, pod sp. zn. C 54238 (ďalej aj ako „spoločnosť“ lebo „správca údajov“) spracováva osobné údaje zákazníkov v súlade s platnými právnými normami, tj. do 24. mája 2018 v súladu se zákonom č. 101/2000 Sb., o ochraně osobných údajov a od 25. mája 2018 v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o volnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (tzv. obecným nariedením o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „nariadenie“), ako i v súlade s prevádzkujúcimi predpisy k nariadeniu a súvisajúcou legislativou.

Tieto Zásady upravujú pravidla spracovania osobných údajov (aj) osôb, ktoré so správcom údajov uzatvorí zmluvu v súvislosti s predmetom činnosti správca údajov (ďalej aj ako „kupujúci“), a to prostredníctvom internetového obchodu t-tomi.cz (ďalej aj ako „e-shop“), iným písemným spôsobom lebo telefonicky, (aj) osob, ktorým bol na webových stránkach www.t-tomi.sk založený klientský účet (ďalej aj ako „potenciálny kupujúci“) (kupujúci a potenciálný kupujúci spoločne ďalej aj ako „subjekt údajov“).

KTO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVA?

Sme spoločnosť T&T Czech Brands s.r.o., IČ: 294 50 667, so sídlom Vodní 130/26, 783 35 Horka nad Moravou, tel. +420 777 772 118, e-mail t-tomi@t-tomi.cz, a zabývame sa výrobou a distribúciou dětského tovaru z bavlny a bambusu. K spokojenosti Vás, zákazníkov, s našimi službami ukládame a v nevyhnutném rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje, a to najmä osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri objednávaní tovaru a služieb v internetovém obchodě t-tomi.sk.

Zástupcom spoločnosti T&T Czech Brands s.r.o. je paní Lucie Tlamková, ktorou môžete so svojimi dotazy a pripomínkami kontaktovať na e-mailovej adrese t-tomi@t-tomi.cz.

Keďže našou hlavnou činnosťou nieje rozsáhlé spracovanie zvláštných kategórií Vašich osobných údajov (tzv. citlivé údaje) ani nerobíme Vaše rozsiahlé pravidelné a systematické monitorovanie, niesme povinni menovať poverenca pre ochranu osobných údajov. 

AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Spracovávame

·         Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k poskytnutiu tovaru a služieb ponúkaných v e-shope. Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vyplnení objednávkového formuláre v rámci e-shopu, iným písemným spôsobom lebo telefonicky. Nespracovávame žiadné zvláštne kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje). Spracovávame tieto Vaše osobné údaje: meno a priezvisko; plnú poštovú adresu, prípadně adresu dodania; telefonné číslo; e-mailovú adresu; platebné údaje (číslo bankovného účtu), ak je platba za tovar a služby urobená bezhotovostne; skôr urobené nákupy tovaru a služieb v rámci e-shopu; IP adresu, z ktorej bola prijata obednávka;

·         Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci registrácie urobené na webové stránke www.t-tomi.sk, na základe ktorej môžete pristupovať do svojho uživatelského rozhrania a robiť obednávaní tovaru a služieb. Tieto údaje sú: meno a priezvisko, e-mailová adresa, IP adresa.

AKÝM SPÔSOBOM VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Vaše osobné údaje spracováváme v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom lebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. 

PREČO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Vaše osobné údaje spracováváme najmä za účelom:

·         (1) Riadného (bezchybného) poskytnutia tovaru a služieb ponúkaných v e-shope, ktoré ste si obednali;

A ďalej najmä na základe Vášho súhlasu za účelom:

·         (2) Zasílania obchodných sdelení vrátane ponuky tovaru a služieb, obsahových newsletterů a pri komunikácii so zákazníkom (odhlásiť sa z príjmu obchodných sdelení je možné zakliknutím príslušného odkazu, ktorý je umísten v záveru každého zaslaného e-mailového sdelení, lebo e-mailom s žiadosťou o odhlásení zaslaným na adresu: t-tomi@t-tomi.cz);

·        (3) Zlepšenie kvality a obsahu e-shopu, interných analýz zákaznickej poptávky subjektov údajov, údaje o návštevě e-shopu, o prezeraném tovaru a ďalší aktivite subjektov údajov na e-shope. Spracovanie je možné iba po udelení Vášho súhlasu.

A ďalej za účelom:

·         (4) plnenia právných povinností stanovených právnými predpisy Českej republiky a Európskej Unie lebo

·      (5) ak bude spracovanie Vašich osobných údajov nezbytné pre účely našich oprávnených záujmov lebo oprávnených záujmov iných osôb; oprávnenými záujmy je možné rozumieť napríklad prípady ochrany našich práv a právných nárokov (vymáhať dlužné plnenie, ochrana práv a právných nárokov správca, priamy marketing, ochrana majetku správca, aj.). 

PREČO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Vaše osobné údaje spracovávame:

·         Z dôvodu riadného splnenia zmluvy uzatvorené potvrdením objednávky zaslanej v rámci e-shopu lebo iným spôsobom. Najmä máme záujem na riadném a včasném doručení Vami vybraného tovaru a služieb k Vašim rukám, flexibilite v prípade zmien v obednávke lebo ak byste požiadovali zrušenie objednávky (Ad. 1);

·         Na základe informovaného súhlasu udeleného pre jeden lebo viac konkrétných účelov (Ad. 2, 3);

·         Z dôvodu nevyhnutnosti spracování pre splnení právnej povinnosti, ktorá se na nás vzťahuje (Ad. 4);

·         Z dôvodu nevyhnutnosti spracovania pre účely našich oprávnených záujmov lebo oprávnených záujmov tretí strany (vymáhanie dlužného plnení, ochrana práv a právných nárokov správca, priamy marketing, ochrana majetku správca) (Ad. 5).  

KEDY MÔŽEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ I BEZ VÁŠHO SÚHLASU?

Bez Vášho výslovného súhlasu lebo v prípade jeho odvolania môžeme ďalej spracovávať osobné údaje iba za účelom:

·         Poskytnutia Vami obednaného tovaru lebo služby. Berte na vedomie, že potvrdením obednávky dochádza k uzatvorení kupnej zmluvy (postup uzatvorení zmlouvy je viacej vysvetlen v obchodných podmienkách). Spracovať osobné údaje za účelom splnení uzatvorenej kupnej zmluvy môžeme i bez Vášho výslovného súhlasu;

·         Splnení právných povinností, ktoré pre nás vyplývajú z obecne záväzných právných predpisov;

·         Ak je to nevýhnutné pre účely našich oprávnených záujmov (vymáhanie dlužného plnenia, ochrana práv a právných nárokov správca, priamy marketing, ochrana majetku správca). 

Oprávnenost spracovania osobnýchch údajov vo shora uvedených prípadoch je založena priamo nariadením, Vášho súhlasu k spracovaniu nie je potreba. 

AKO ODVOLAŤ SKÔR POSKYTNUTÝ SÚHLAS?

Váš súhlas (resp. súhlasy) so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek zadarmo úplne či čiastočne odvolať, a to prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovou adresu t-tomi@t-tomi.cz lebo listom zaslaným na adresu Vodní 130/26, 783 35 Horka nad Moravou. V dôsledku odvolania súhlasu nebudú Vaše údaje v rozsahu takto odvolaného súhlasu ďalej spracovávané, ak nebude ich spracovanie súčasne založené i na iném dôvode, ktoré by nás k ďalšímu spracovaniu opravňovalo (iným dôvodom spracovania môže byť napr. nevýhnutnosť spracovania k splneniu zmluvy lebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu).

Odvolaním súhlasu nieje dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlasu udeleném pred jeho odvolaním. Odvolaním súhlasu nebudete niako skráteni na možnosti súhlas opakovane poskytnúť. V prípade odvolania súhlasu môžete v e-shope i naďalej obednávať tovar a služby. 

PO AKÚ DOBU BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ?

Osobné údaje budeme spracovávať:

·         Do doby splnenia práv a povinností plynúcich z uzavretej kupnej zmluvy, lebo

·         Do odvolania súhlasu, najdlhšie však po dobu 3 rokov od jeho udelenia, ak budú osobné údaje spracovávané iba na základe tohto súhlasu, lebo

·         V súladu a za podmienok stanovených právnými predpisy a po čas imi stanovený;

Osobné údaje spracovávané na základe iného právného dôvodu budeme spracovávať v nevyhnutném rozsahu a po čas trvania príslušného dôvodu.

Len čo pominú všetky dôvody pre spracovanie Vašich osobných údajov, tyto zlikvidujeme výmazom lebo skartáciou.  

KOMU VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNÍME?

Vaše osobné údaje poskytneme vybraným iným osobám iba v odôvodnených prípadoch a v nevýhnutném rozsahu, inak iba s Vaším predchádzajúcim súhlasem. Vaše osobné údaje takto poskytneme:

·         Tzv. spracovatelom osobných údajov, tedy osobám, so ktorými spolupracujeme a ích služieb využívame. Spracovatele si starostlivo vyberáme a spolupráciu naväzujeme iba s tými, ktorí poskytujú dostatočné záruky bezpečného spracovania a sú preto schopní zaistiť ochranu Vašich práv. Spracovatele zaväzujeme aj k dodržovaniu pokynov pre riadné spracovanie Vašich osobných údajov a ďalej k mlčanlivosti. Mezi spolupracujúce spracovatele patrí najmä:

o   prepravné spoločnosti;

o   účtovná firma, Hana Štraitová, Pod Lipami 605, 783 14 Bohuňovice;

o   správcovia našich webových stránok, Petra Procházková, Hojerova 1467/2, 664 34 Kuřim.

·         Osobám oprávneným podľa iných právných predpisov (najmä orgány činné v trestnom riadeniu, …)

S Vaším predchádzajúcim súhlasom môžú byť Vaše osobné údaje sprístupnené aj ďalším osobám, zverejnené v súvislosti s našou marketingovou činnosťou lebo iným spôsobom spracovávány. Ku každému ďalšímu spracovaniu osobných údajov pristúpime iba na základe Vášho výslovného, ku konkrétnemu účelu poskytnutého súhlasu.

STE POVINNI POSKYTNÚŤ NÁM SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Nie. Nemáte povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje. Poskytovanie osobných údajov je z Vašej strany dobrovolné. Vezmite však na vedomie, že v prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov v rámci objednávky v e-shopu nedojde k odoslaniu obednávkového formulára ani k následnému uzavretiu kupnej zmluvy. 

AKÁ MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVA?

V súladu s nariadenímm máte právo na:

·         Prístup k osobným údajom;

·         Opravu osobných údajov;

·         Výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý);

·         Obmedzenie spracovania;

·         Prenositelnost údajov;

·         Vzniesť námietku proti spracovaniu;

·         Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ak je spracovanie robeno na jeho základe;

·         Podanie sťažnosti u dozorového úradu.

Vyššie uvedená práva (podrobnosti nižšie) môžete uplatniť na e-mailové adrese t-tomi@t-tomi.cz, listom zaslaným na adresu so sídlom Vodní 130/26, 783 35 Horka nad Moravou lebo telefonicky na čísle +420 777 772 118, ak nie je ďalej uvedené inak.

Prípadné dotazy lebo pripomienky môžete adresovať na e-mailovou adresu t-tomi@t-tomi.cz.

a) Právo na prístup k osobným údajom

·         Máte právo získať od nás potvrdenie, ak osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú lebo nie sú spracovávané, a ak je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciím v následujúcom rozsahu: účel spracovania; kategórie dotknutých osobných údajov; príjemci lebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli lebo budú zprístupnené; očakávaná doba, po kterú budú osobné údaje uložené, lebo ak nie je možné určiť, kritéria použitá k určení tejto doby; existencia práva požadovať od správca opravu lebo výmaz osobných údajov lebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námitku proti tomuto spracovaniu; právo podať sťažnosť u dozorového úradu; skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4. 

Berte na vedomie, že veľká časť vyššie uvedených informácií je už súčasťou tiechto zásad. Skôr, než položíte  otázku, resp. žiadosť o poskytnutí osobných údajov, pokuste sa vyhľadať vyžadované informácie v tomto dokumente.

b) Právo na opravu lebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania

·         V prípadoch stanovených nariadením máte právo požiadať o opravu lebo doplnenie nesprávnych lebo neúplných osobných údajov. Ďalej máte právo požiadať o výmaz osobných údajov, ak odpadol lebo nie je dán dôvod pre jejich spracovanie. V neposlednem radu máte právo požiadať o obmedzení spracovania osobných údajov v prípade, že:

o   Máte za to, že sú Vaše spracovávané osobné údaje nepresné;

o   Máte za to, že spracovanie je protiprávné a súčasne nemáte záujem o výmaz osobných údajov;

o   Ste vznesli požiadavky na poskytnutie osobných údajov za účelom určenia, výkonu lebo obhajoby právných nárokov;

o   Ste vznesli námietku proti spracovaniu podľa nariadenia.

c) Právo vzniesť námietku

·         Máte právo kedykoľvek vzniest námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov spracovávaných pre účely oprávnených záujmov (vymáhanie dlužného plnenia, ochrana práv a právných nárokov správca, priamy marketing, ochrana majetku správca).

d) Právo na prenositelnost údajov

·         Máte právo (za podmienok stanovených v nariadeniu) získať svoje osobné údaje a odovzdať je inému správcovi osobných údajov.

e) Právo podať sťažnosť u dozorového úradu

-          Máte právo podat sťžnosť u dozorového úradu, ak sa domnívate, že spracovanie osobných údajov je v rozpori s nariadením. Dozorovým úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).  

AKÝM SPÔSOBOM SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Vaše osobné údaje sa snažíme maximálne zabezpečiť. Za tým účelom sú k nakládaniu s osobnými údajmi oprávneni iba naši vybraní zamestnanci. Všetky Vaše osobné údaje sú uložené na pevném disku,  prístup k nim je zabezpečený heslom. Osobné údaje nie sú poskytovány tretím osobám, ak nie je vyššie uvedené inak.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov pravidelne kontrolujeme, testujeme a rozvíjame tak, aby sme obmedzili nebezpečenstvo souvisajúci s prípadným únikom osobných údajov lebo ich zneužitím.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vďaka udelení tohoto súhlasu Vám budeme môcť ponúknúť produkty a služby podľa Vašich potrieb. Poskytovanie našich produktov a služieb nieje týmto súhlasom podmínené. Rovnako tak môžete svoje rozhodnutie kedykoľvek upraviť a súhlas odvolať.

Všetky informácie súvisajúce s ochranou Vášich osobných údajov, aj i Vaše práva a povinnosti sú uvedené v oddelenom dokumente zvaném „Zásady ochrany osobných údajov“. 

Súhlas je udelován dľa Nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o volnom pohybe týchto údajov (tzv. „obecné nariadenie o ochrana osobných údajov“).

Udelujem týmto súhlas spoločnosti T&T Czech Brands s.r.o., so sídlom Vodní 130/26, 783 35 Horka nad Moravou, IČ: 294 50 667, zapísaná v obchodnom registere vedeném Krajským súdom v Ostrave, pod sp. zn. C 54238 (ďalej iba „spoločnosť“), ako správca osobných údajov, s tým, aby spracovávala (najmä prostredníctvom zhromažďovania, hodnotenia, a uchovávania) moje osobné údaje, a to za účelom zistenia a vyhodnotenia mých potrieb a zasílania obchodných oznámení vrátane ponuky tovaru a služieb, obsahových newsletterů a pri vzájomnej komunikácii, a to v tlačenej podobe a/lebo elektronicky.

Osobné údaje, ktoré budú na základe tohto súhlasu spracovávané, zahrnujú meno a priezvisko, plnú poštovú adresu, prípadne adresu dodania, telefonné číslo, e-mailovú adresu, IP adresu používaného zariadenia. 

Tento súhlas udelujem dobrovolne a som si vedomý toho, že ho môžem kedkoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, ktorým som jej udelil. Súhlas je možné odvolať prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu t-tomi@t-tomi.cz lebo listom zaslaným na adresu Vodní 130/26, 783 35 Horka nad Moravou.

Rozumiem, že v dôsledku neudelenia lebo odvolania súhlasu nemusia niektoré zo správcom údajov ponúknutých služieb odpovedať mým potrebám. Poskytovanie tovaru a služieb na základe uzavreté kupné zmluvy však nie je udelením tohto súhlasu podmienené.