ankara dershane 2023
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Slovensky Slovensky
  • Váš nákupný košík je prázdny!

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti strán kúpnych zmlúv uzatváraných prostredníctvom internetového obchodu T&T Czech Brands s.r.o. na adrese www.t-tomi.sk (ďalej len "internetový obchod"). Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením § 1751 zákona č 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, a tvorí časť obsahu kúpnych zmlúv, ktoré sú uzavreté v internetovom obchode. Ak si strany v kúpnej zmluve neujednajú obsah práv a povinností odlišne od týchto podmienok, platia obchodné podmienky. Ustanovenia zmluvy má prednosť pred obchodnými podmienkami. Ak uzavierajú kúpnu zmluvu spoločnosť T&T Czech Brands s.r.o., ako predávajúci a kupujúcim je spotrebiteľ, sú tieto podmienky súčasťou kúpnej zmluvy a ako také sú k dispozícii na stiahnutie spotrebiteľovi spolu s kúpnou zmluvou.

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a v prípade spotrebiteľa zodpovedajú ustanoveniam zákona č 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, a obsahujú všetky informácie podľa ustanovenia § 1811 a nasledujúce Občianskeho zákonníka pre zmluvy uzatvorené so spotrebiteľmi prostredníctvom internetového obchodu.

I. Vymedzenie pojmov

a) Predávajúci - spoločnosť T&T Czech Brands s.r.o., so sídlom Vodná 130/26, Horka nad Moravou, 783 35, IČO: 29450667, e-mail: t-tomi@t-tomi.cz, tel.: +420 774 351 007

b) Kupujúci - kupujúcim je podnikateľ, teda osoba, ktorá nakupuje tovar podľa týchto obchodných podmienok za účelom výkonu svojej obchodnej činnosti; kupujúcim je spotrebiteľ, teda osoba, ktorá nenakupuje tovar za účelom výkonu svojej obchodnej činnosti, ale za účelom osobného použitia.

c) Kúpna zmluva - kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

d) Spotrebiteľská zmluva - je zmluva kúpna podľa písm. c), ktorú uzavrel ako predávajúci podnikateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ako kupujúci spotrebiteľ, teda fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

e) Dištančné zmluva - je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci ako spotrebiteľ prostriedky komunikácie na diaľku (internet), ktoré umožňujú uzavretie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán zmluvy - prostredníctvom internetového obchodu

e) Tovar a cena - údaje o všetkých tovarov, jeho vlastnostiach a presných cenách s príslušnými poplatkami a daňami, ktoré sú ponúkané na kúpu sú uvedené úplne na adrese www.t-tomi.sk.

f) Reklamačný poriadok - sú úplné informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru a postupoch, ktorými môže kupujúci uplatniť vady u predávajúceho, ktoré sú zverejnené na adrese www.t-tomi.cz/reklamačný-poriadok

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

a) Kupujúci činí návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na tovar tak, že pošle prostredníctvom formulára v internetovom obchode objednávku tovaru s uvedením druhu a počtu kusov, takto je stanovená aj cena tovaru, ktorá zodpovedá cenám uvedeným na adrese internetového obchodu. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú k stiahnutiu nižšie a pre uloženie na trvalý nosič dát.

b) Prijatie návrhu zmluvy činí predávajúci tak, že potvrdzuje prijatie objednávky kupujúceho na elektronickú poštu kupujúceho uvedenú v objednávke a doručením potvrdenia prijatia objednávky kupujúcemu je uzavretá kúpna zmluva.

c) Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy sú kupujúci a predávajúci viazaní obchodnými podmienkami a kupujúci s nimi vyjadruje súhlas. Kupujúci je na túto skutočnosť dostatočným spôsobom upozornený pred odoslaním svojej objednávky, bez potvrdenia zoznámenie sa s obchodnými podmienkami nemožno objednávku odoslať.

d) zaplatenie kúpnej ceny - viď III. Platobné podmienky

e) záloha na kúpnu cenu - predávajúci je oprávnený požadovať pred dodaním tovaru zálohu vo výške až 100% hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený daňový doklad. Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

III. Platobné podmienky a jednotlivé spôsoby platieb

a) Ceny - predávajúci si vyhradzuje právo zmeny zverejnených cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu predávajúcim v okamihu potvrdenia objednávky a sú závislé na platných cenách v okamihu prijatia objednávky. Je Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na písomnej, faxovej alebo e-mailovej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia než cena uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku bez sankcií odmietnuť. Pri ústnej alebo telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu oznámená platná cena pre danú objednávku.

b) Spôsoby platieb - platbu kúpnej ceny je možné vykonať týmito spôsobmi:

platba v hotovosti pri prevzatí tovaru u predávajúceho v prevádzkarni v Šternberku, Nádražní 49

dobierka - platba oproti prevzatia tovaru pri dodaní prostredníctvom doručovateľa

platba vopred prevodom na účet - možnosť zaplatiť na bankový účet predávajúceho a to pred samotným dodaním tovaru. Ak zvolí kupujúci v objednávke tento spôsob platby, po dokončení objednávky budú kupujúcemu ponúknuté podklady pre vykonanie platby (číslo účtu, čiastka, variabilný symbol). Celú objednávku aj s týmito údajmi je možné tiež vytlačiť. Tie isté údaje prídu kupujúcemu aj elektronickou poštou, ak zadal do objednávky kontaktný e-mail. Tovar bude dodaný po pripísaní platby na účet predávajúceho.

IV. Dodacie podmienky

a) Spôsob dodania tovaru - tovar dodáva podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúci v čo najkratšom termíne, zvyčajne 2 - 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúcemu alebo vykonanie platby kupujúcim v prípade platby prevodom na účet, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedenú adresu v objednávke. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad (faktúru), návod na používanie výrobku v slovenskom jazyku a ďalšie dokumenty potrebné na užívanie tovaru. Dodanie tovaru zaisťuje predávajúci prostredníctvom dopravcu PPL, České pošty a Zásilkovny.

b) Cena dodania - uvedené ceny zodpovedajú jednej objednávke, sú uvedené bez DPH (dane z pridanej hodnoty) …viz sekce doprava

V. Odstúpenie od zmluvy

a) Storno objednávky zo strany kupujúceho (podnikateľa) - kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy kedykoľvek pred odovzdaním tovaru predávajúcim dopravcovi na doručenie kupujúcemu a to bez akéhokoľvek postihu.

b) Odstúpenie od zmluvy uzavretej so spotrebiteľom za pomoci prostriedkov komunikácie na diaľku - V súlade s ustanovením § 1829 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostriedkami komunikácie na diaľku prostredníctvom internetového obchodu bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade nesie kupujúci spotrebiteľ len náklady na navrátenie tovaru. Platby za vrátený tovar na účet vedený v SR posiela predávajúci s poplatkami na ťarchu príjemcu. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ uskutoční takto:

odošle list (na adresu T&T Czech Brands s.r.o., Nádražní 49, 785 01 Šternberk) alebo email (na t-tomi@t-tomi.cz) s textom: "Odstupujem od kúpnej zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č (číslo objednávky) uzatvorené na internetovom obchode T-tomiAccessories a požadujem vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za tovar na adresu (pokiaľ požaduje spotrebiteľ vrátenie peňazí na účet, uvedie číslo účtu). " Dátum a podpis

alebo

odošle vytlačený a vyplnený formulár na odstúpenie od zmlúv uzavretých prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ktorý je k stiahnutiu pod Obchodnými podmienkami a tovar doručí na adresu predávajúceho: T&T Czech Brands s.r.o., Nádražní 49, 785 01 Šternberk

Tovar, ktoré spotrebiteľ bude v rámci odstúpenia od zmluvy odosielať späť na adresu predávajúceho, odošlite najlepšie v pôvodnom obale, nepoškodený, kompletný as dokladom o kúpe, avšak vždy v obale, ktorý ochráni tovar pred poškodením, za ktoré by v takom prípade zodpovedal spotrebiteľ . Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peniaze za tovar a peniaze za dodanie prevodom na účet spotrebiteľa alebo spôsobom, ktorý zvolil spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy, a to najneskôr do 14 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy, avšak nie skôr než dostane predávajúci vrátený tovar alebo doklad, že bol tovar predaný spotrebiteľom k doprave predávajúcemu.

Odstúpenie od zmluvy je účinné, ak je písomné odstúpenie odoslaný do 14 dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v čoho dôsledku nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenej lehote (napr. obyčajné zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy), nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

VI. Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite po zistení tejto skutočnosti kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

VII. Tieto obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a predpisy Európskej únie. Orgánom dozoru a dohľadu nad predávajúcim vo veciach spotrebiteľských zmlúv je Slovenská obchodná inšpekcia.